O ČSOP Odry

Dovolte nám, abychom Vás seznámili s činností Základní organizace Českého svazu ochránců přírody v Odrách č. 70/13 (dále jen ZO ČSOP Odry), která vznikla v roce 1987 a v roce 2000 měla 26 členů a dva oddíly mladých ochránců přírody.

ZO ČSOP Odry se od svého vzniku věnuje především praktické ochraně přírody (výrobě a vyvěšování ptačích budek, výrobě a rozmisťování berliček pro káně, výrobě a instalací sloupů s hnízdními podložkami pro čápy bílé, vysazování dřevin, kosení luk, záchraně ohrožených živočichů apod.). Ve spolupráci s referátem životního prostředí OkÚ Nový Jičín dlouhodobě zajišťujeme péči o zvlášť chráněná území (Suchá Dora, Na Čermence, Vrásový soubor u Klokočůvku, Královec) a o památné stromy na Odersku. Pečuje rovněž o terénní značení těchto přírodních zajímavostí. Pravidelně brigádně vypomáhá při budování Stanice pro záchranu volně žijících živočichů v Bartošovicích na Moravě, v jarních měsících organizuje sběr odpadků a otvírání studánek.

Někteří členové ZO ČSOP Odry se zapojují do ochranářského mapování, organizovaného OkÚ Nový Jičín, jsou členy stráže přírody a publikují v Oderském zpravodaji a ve vlastivědném čtvrtletníku POODŘÍ. Již dříve se ZO ČSOP Odry zapojila do celosvazových programů – Formica (evidence hnízdních kup lesních mravenců a jejich ochrana), zimní sčítání kání, sledování hnízdění čapů bílých, akce Jilm (zjišťování výskytu grafiózy jilmů) a Rak (mapování výskytu raků).

Pro ekologickou výchovu ZO ČSOP Odry pořádá vlastivědné zájezdy a přednášky s promítáním diapozitivů. Organizuje pěší, cyklistické nebo vodácké výpravy za poznáním přírody Nízkého Jeseníku a Poodří.

Pro širší veřejnost ZO ČSOP Odry pořádá ve spolupráci s ČD Ostrava jednou do roka jízdu zvláštního parního vlaku s doprovodným programem – Jarní Country Express. Pro děti a rodiče organizuje vycházky do přírody s plněním úkolů – např. Vycházky s Křemílkem a Vochomůrkou v Odrách nebo Pochod s Bobem a Bobkem v Jakubčovicích nad Odrou.

Pro radost účastníků i diváků ZO ČSOP Odry uspořádala trojí dobývání hradu (2x na Starém Jičíně a 1x na Vikštejnu). Ve snaze po zviditelnění Nízkého Jeseníku a po vzkříšení zkomírající těžby a zpracování břidlice ZO ČSOP Odry uspořádala v roce 1998 díky grantu OSF Praha II. Mistrovství ČR ve štípání jílových břidlic a výstavu “Horniny a nerosty Nízkého Jeseníku a historie jejich těžby na Odersku”.

Tradičními akcemi se staly pobyty na lesních srubech, spojené s přírodovědnými průzkumy, týdenní cyklistické dovolené v posledním červencovém týdnu a zimní přespání ve štolách. Od roku 1997 se ZO ČSOP stará o terénní základnu – budovu železniční zastávky Klokočov včetně jejího okolí. Celý areál kosí, zajišťuje údržbu celého objektu a postupně ji vrací původní vzhled. Po povodních v roce 1997 za pomoci grantu NROS Praha opravila veřejnou studnu u této zastávky, která tak opět slouží široké veřejnosti.

Vedle typické ochranářské činnosti se ZO ČSOP Odry zapojila do záchrany drobných stavebních památek – např. dřevěné zvoničky v Jakubčovicích nad Odrou, božích muk u Vlkovic a u Kolonky (Nové Vsi).